Általános Szerződési Feltételek

 

A szerződés általános feltételeiként a következő linken található szabályozást tekintjük irányadónak: http://magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/internetes-vasarlas/elallasi-jog.html

 

Fogalommeghatározás:

 

Vevő: Az a személy, aki a fussboldogan.hu  honlapján kínált terméke(ke)t rendel meg ( e-mail formájában )és a megrendelésről szóló visszaigazolást megkapta. A végleges visszaigazolást  a rendelés leadásától számított  48 órán belül elküldjük, vagy teljesíthetőségéről információt küldünk a vevőnek.

 

Eladó: Pécsek Roland e.v.

Telephely: 7400 Kaposvár Gróf Apponyi u.43
Adószám: 67508804 – 2-51

Nyilvántartásba vevő szerv: Kaposvár megyei jogú Város Jegyzője

 

Vevő tudomásul veszi, hogy az általa leadott megrendelés feltétele a számlázáshoz és szállításhoz szükséges személyes adatok megadása. Az adatok valóságáért a Vevő felel.

 

Vevő a megrendeléssel elfogadja Eladónak az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó  tájékoztatását.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy az általa leadott megrendelés Eladó általi visszaigazolásának átvételével közte és az Eladó között távollévők között kötött adásvételi szerződés jön létre. A szeződés létrejötte a vevő részéről fizetési kötelezettséggel jár, melyet a termék átvételekor köteles rendezni.

Vevő a Termék lényeges tulajdonságairól (mérete, anyaga, színe, egyéb ismertetőjele, esetleges tartozékai ) a konkrét termék leírásában még a megrendelés előtt tájékozódhat e-mail formájában. A vételár az adóval megnövelt teljes összegben kerül megjelölésre. A termék vételára kizárólag a termék ellenértékét tartalmazza az ezen felül felmerülő fuvarozási, szállítási költségről  külön tájékoztatást küldünk email-ben! A termékek kiszállítási díját a termék ára nem tartalmazza.

Eladó köteles a terméket az adásvételi szerződés megkötésétől számított harminc (30) napon belül a Vevő részére leszállítani.  A teljesítés napja az a nap, amelyen a Vevő a terméket a birtokába veszi (átveszi).

Vevő a termék kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül avagy ha a termék több tételből vagy darabból áll, akkor az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvételétől számított (14) napon belül a jelen Szerződéstől indokolás nélkül elállhat. Az ellálásra az Eladó a 45/2014. (II.26.) számú Kormány rendelet 2. számú mellékletében megadott mintát alkalmazza, amely a jelen szerződés végén található.

 

Amennyiben Ön, mint vásárló, a PTK szerint FOGYASZTÓnak minősül, 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő az ( attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.).

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 7400 Kaposvár Gróf Apponyi u.43 vagy  fussboldogan@gmail.com

A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a terméket. Visszaküldési cím: 7400 Kaposvár Gróf Apponyi u.43

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási szándék jelzésétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztó köteles viselni. A termék visszaküldésekor, amennyiben a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja (pl. expressz szolgáltatás) elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságának és működésének, szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

 

 1. a)a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b)olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható
 3. c)olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d)romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e)olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f)olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g)olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h)olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i)lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j)hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k)nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l)lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m)a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

A fogyasztót nem illeti meg az elállási és felmondási jog abban az esetben sem, ha a terméket használatba vette és a termék használatba vétele során  a termék eredeti tulajdonságai megváltoztak.

Vevő a termék minőségével, biztonságosságával, a termékhez kapcsolódó termékfelelősségi szabályok betartásával, valamint a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos panaszát az Eladó alábbi címen ( bemutatóteremben ) érvényesítheti:

 

Kaposvár – 7400 Kaposvár. Gróf Apponyi u.43

 

Garanciális probléma:

A reklamációt minden esetben írásban kérjük az  info@fussboldogan.hu  email címre eljuttatni a termék gyártási szám feltüntetésével. A problémát fotókkal kérjük illusztrálni a minél teljesebb dokumentálásához.

Eladó által Vevőnek eladott termék hibája esetén a Vevő követelheti az Eladótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek az Eladó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik az Eladó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Vevő az Eladónak, illetve az Eladó érdekében vagy javára eljáró személynek a termék Vevő részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban a honlapon feltüntetett e-mail címen közölheti Eladóval.

 

Az írásbeli panaszt Eladó – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles.

 

Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén Vevő a Budapesti Békéltető Testülethez [székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10., E-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.”>bekelteto.testulet@bkik.hu , Fax száma: 06 (1) 488 21 86, Telefonszáma: 06 (1) 488 21 31, honlapja: http://bekeltet.hu/elerhetosegek/ ] fordulhat.

 

A sporteszközökre a jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a termék vevő részére történő átadása napjával kezdődik.

 

Lábbeli vásárlása esetén 2 éves szavatossági jog illeti meg a Vevőt. Ezen két éven belül élhet reklamációval a Vevő, ha a termék a rendeltetésszerű használat és ápolás ellenére is meghibásodik. A reklamációt Eladónál lehet bejelenteni a hibás termék és a fizetési bizonylat bemutatásával. Ha a lábbeli mérete, vagy színe nem megfelelő, de minőségi (gyártási) hibája nincs, úgy a 14 napos elállási időt követően Eladó a Vevő visszavásárlási kérelmét indokolás nélkül visszautasíthatja.

 

A szavatossági jogok a következő sorrendben illeti meg a Vevőt: kijavítás, kicserélés, a vételár arányos csökkentése és végső soron a szerződéstől elállással együtt a vételár visszaigénylése.

 

A kétéves szavatossági időn belül, az első 6 hónapot követően a Vevő feladata azt bizonyítani, hogy a termék hibája fennállt már a vásárlás pillanatában is. Ezt a vizsgálatot Vevő a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál is kezdeményezheti.

 

Vevő kijelenti, hogy a termék adásvételi szerződésének megkötése előtt a szerződéskötésre vonatkozó minden tájékoztatást megismert és megértett, ezáltal az Eladó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. §-ában előírt tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

 

 

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 

 

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

 

 

Címzett:

 

 

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

 

 

A fogyasztó(k) neve:

 

 

 

A fogyasztó(k) címe:

 

 

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

 

Kelt

A cserével és visszaküldéssel kapcsolatos költséget a vásárló köteles viselni.